До ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. СВ. КИР До

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА
гр.Девин 4800, ул. Техеран №31

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-230246-29.07.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2004-22.03.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.300.575.1, 68134.300.575.2, 68134.300.576.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие от заповед № 18-2004-22.03.2017 г.

2. Копие от скица – проект № 15-538457-03.11.2017

     

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

           

Дата на поставяне на таблото 13.04.2017 г.