ДО ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-385598-04.12.2017 г. от КАМЕН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2196.499, 02659.2196.500 и 02659.2196.1057, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2196.2306 в съответствие с ПИ пл. № 049019 - нива, с площ 0.850 дка, находящ се в землището на с. Вердикал, м.”Строшена воденица”, съгласно приложен документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-385598-04.12.2017 г. в приемното време на службата в дните: понеделник и петък от 10,30 до 12,00 ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-385598-04.12.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2196.499, 02659.2196.500 и 02659.2196.1057, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                     

 

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.03.2018 г.