До: ЦВЕТАН СТОЙЧЕВ ХАРАЛАМБОВ До: СТЕФКА ХРИСТОВА ЦОНЕВА До: ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА МАРИНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ЦВЕТАН СТОЙЧЕВ ХАРАЛАМБОВ
До: СТЕФКА ХРИСТОВА ЦОНЕВА
До: ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА МАРИНОВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че БОРИСЛАВ ПАНАЙОТОВ СТОЙКОВ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-115679 – 20.04.2017 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.607.267, 07079.607.268 и 07079.607.486. Целта на изменението е отразяване в КККР на изградената на място масивна ограда между ПИ 07079.607.267 и 07079.607.268, както и североизточната граница на ПИ 07079.607.268 в съответствие с уличната регулация, с което се засягат границите на ПИ 07079.607.486, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и съгласно скица - проект № 15-226930-17.05.2017 г. на СГКК Бургас.

             За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Бургас по отношение на ПИ 07079.607.267, 07079.607.268 и 07079.607.486. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) считано от датата на получаването му, да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Бургас по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

   

Дата на поставяне на таблото: 12.07.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.07.2017 г.