ДО ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ АСЕН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-26431-01.02.2017 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4066-08.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1502.1030, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4066-08.06.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4066-08.06.2017 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.07.2017 г.