ДО ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА АКСЕНТИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА АКСЕНТИЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-381044-07.12.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2408-06.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 29430.4705.734, 29430.4705.287, 29430.4705.287.1, 29430.4705.408, 29430.4705.687, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-2408-06.04.2017 г.
2. Копие от скица-проект № 15-628362-21.12.2016 г. 

 

 

 

                                                                                    Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

Дата на залепване на таблото: 19.05.2017г