До ЦВЕТОМИР СТОЯНЧЕВ ТОДОРОВ ЕЛЕОНОРА РОМАНОВА Т

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
ЦВЕТОМИР СТОЯНЧЕВ ТОДОРОВ
ЕЛЕОНОРА РОМАНОВА ТОДОРОВА
РАЙНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
ХРИСТО МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ СПАСОВ
ТОМИ ПЕТРОВ ПАНГАРОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-51027-22.02.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1678-27.02.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 04234.6970.1540, 04234.6970.1541, 04234.6970.1542, 04234.6970.2419 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-1678-27.02.2018 г.
2. Копие от скица – проект

 

 

 

 

 

    НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.06.2018 г.