До: ДАМЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ДАМЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-285283-14.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3743-10.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1972.819, 68134.1972.939, 68134.1972.1015, 68134.1972.3012, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-3743-10.05.2018 г.
2. Копие от скица-проект.

 

 

Дата на Залепване на табло : 14.05.2018 г.

 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

            / инж.Д.Величков /