ДО ДАНКО СТОЯНОВ ДАНКОВ ГР.ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ. 156 ВХ.Г ЕТ.5 АП.17

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДАНКО СТОЯНОВ ДАНКОВ
ГР.ПЛОВДИВ
Ж.К.ТРАКИЯ БЛ. 156 ВХ.Г ЕТ.5 АП.17

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-240845/08.08.2017 г. от Община-Пловдив в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри e предоставен проект за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив, корегиране на границите на ПИ  с идентификатори 56784.540.987, 56784.540.996, 56784.540.997, 56784.540.968, 56784.540.974, 56784.540.1068 и 56784.540.1144 , както и сградите попадащи в тях за които в кадастралния регистър сте записани, като собственици или носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъдете издадена заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  10.11.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      18.11.2017г..