До: ДАРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА област Пловдив община Садово с. Селци, п.к. 4129, ж.к. “В.ЛЕВСКИ” № 6 МИХАИЛ АНАСТАСОВ СТОЯНОВ гр. Ямбол, жк „Васил Левски” № 6, вх. А, ет. 3, ап. 11 ДИМИТЪР СТОЯНОВ АНАСТАСОВ гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Крушево” № 9А И

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ДАРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА област Пловдив община Садово с. Селци, п.к. 4129,
ж.к. “В.ЛЕВСКИ” № 6
МИХАИЛ АНАСТАСОВ СТОЯНОВ гр. Ямбол, жк „Васил Левски” № 6, вх. А, ет. 3, ап. 11
ДИМИТЪР СТОЯНОВ АНАСТАСОВ гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Крушево” № 9А
ИВАН ГАЛИНОВ МАНОЛОВ гр. Ямбол, ул. „Крушево” №9А

ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-21605/10.08.2017г. по писмо с изх. № 2801-12783/07.08.2017г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ, на основание основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР засягащо имот с идентификатор 87374.528.112, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Крушево” №9-9А.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица Дарина Иванова Стоянова, Михаил Анастасов Стоянов, Димитър Стоянов Анастасов и Иван Галинов Манолов  с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. № 24-16189/15.08.2017г. и с уведомление с изх. №24-18179/14.09.2017г. на основание чл.61, ал.3 от АПК.

След непредставяне от тяхна страна на доказателства за собственост в законоустановения срок е извършено вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС №2101, вх.рег. № 5334, том 15 от 02.08.2017г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

                                                                              Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /

    МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  06.10.2017 г.