Дo: ДЕЛТА КЪНСТРАКШЪН ЕООД ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗОГРАФОВ ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА ПАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ДЕЛТА КЪНСТРАКШЪН ЕООД
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗОГРАФОВ
ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА ПАНОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

       В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-311265-06.10.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2514-27.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.306.172, 68134.306.175, 68134.306.176, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-2514-27.03.2018 г.

 

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-2514-27.03.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 14.05.2018 г.