ДО ДЕТЕЛИНА КОЕВА ЯРЪМОВА - ХРИСТОВА РАЙОН 05 СЕРДИКА УЛ. РОМАН № 6 ГР. СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО ДЕТЕЛИНА КОЕВА ЯРЪМОВА - ХРИСТОВА
РАЙОН 05 СЕРДИКА
УЛ. РОМАН № 6
ГР. СОФИЯ

Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Паун Иванов Цонев, чрез пълномощник Борис Маринов Димитров е подал пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-145533-24.04.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Казанлък.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък  относно сграда с идентификатор 35167.504.1192.1, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва нанасяне в кадастралната карта и регистри на нов самостоятелен обект - жилище, представляващо втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 35167.504.1192.1, находяща се в поземлен имот с административен адрес гр. Казанлък, ул. „Тракия“ № 2-4 . За нанасянето на новият обект  на кадастъра са приложени: Протокол за съдебна делба от 22.11.1977г. и  проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за собственост за сграда 35167.504.1192.1 сте заинтересувани лица по исканото изменение.

 С оглед на изложеното по - горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. на МРРБ,  Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище, с представяне на доказателства.                    

 

 

 Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                           (инж. Дияна Балева)

ГА

 

 

 

 

 

 

Дата на залепване: 12.06.2018г.