ДО ДИАНА ЙОРДАНОВА ДОЙЧИНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ДИАНА ЙОРДАНОВА ДОЙЧИНОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-25838-22.01.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-2903-11.04.2018 г., засягащо поземлен имот с идентификатор 68134.4355.160, за който сте заинтересувани лица. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-2903-11.04.2018 г.

 

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-2903-11.04.2018 г.
2. Копие от скица – проект.

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 08.06.2018 г.