ДО ДИМИТРА МИЛАНОВА ДЖОНЕВА КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ДЖОНЕВА- ЦОКОВА ИЛИАННА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИМИТРА МИЛАНОВА ДЖОНЕВА
КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ДЖОНЕВА-
ЦОКОВА
ИЛИАННА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-40220-12.02.2016г. от Борис Иванов Чилев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.513.142 и 68134.513.143, с адрес: гр. София, район Седика, област София.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор  68134.513.575 по скица-проект № 15-160059-05.04.2016г., нанася се поземлен имот пл. №22, кв.20 по план на м. ГГЦ – Зона В – 17, район Сердика и се извършва въз основа на Нотариален акт № 37 том LLXLVII рег. 41820 дело 32409 от 20.12.2001г., издаден от Служба по вписванията гр. София, Нотариален акт № 141 том XXXXXXII дело 11873 от 27.09.1991г., издаден от нотариус при Софийска нотариална служба към Втори райнен съд, Нотариален акт № 133 том XLV рег. 18900 дело 12127 от 29.03.2007г., издаден от Служба по вписванията гр. София, Нотариален акт № 39 том I дело 10 от 05.01.1968г., издаден от Нотариус при Софийския народен съд, Нотариален акт № 160 том LLXIV дело 23024 от 19.10.1994г., издаден от Нотариус при Софийска Нотариална Служба при Втори Районен Съд, Нотариален акт № 9 том XVI дело 2678 от 29.07.1974г., издаден от I Нотариус при Софийския районен съд, Нотариален акт № 128 том LLXVI рег. 35200 дело 26593 от 06.11.2002г., издаден от Служба по вписванията гр. София, Нотариален акт № 86 том I дело 10 от 09.01.1968г., издаден от Нотариус при Софийския народен съд, Нотариален акт № 183 том LLXXV дело 25314 от 01.10.1993г., издаден от Нотариус при районен съд гр.София, Нотариален акт № 90 том I дело 10 от 09.01.1968г., издаден от Нотариус при Софийския районен съд, Нотариален акт № 37 том XIX дело 3752 от 06.03.1996г., издаден от Нотариус при Софийския районен съд, Нотариален акт № 145 том VIII дело 1497 от 03.02.1997г., издаден от I нотариус при Софийска нотариална служба, Нотариален акт № 165 том XLII рег. 13475 дело 10123 от 29.04.2003г., издаден от Служба по вписванията гр. София, Нотариален акт № 57 том LXXXV дело 16923 от 25.06.1994г., издаден от Нотариус при Софийска нотариална служба към Софийски районен съд, Нотариален акт № 108 том LIV рег. 17055 дело 13160 от 11.05.2004г., издаден от Служба по вписванията гр. София и Нотариален акт № 183 том LLXXV дело 25314 от 01.10.1993г., издаден от Нотариус при районен съд гр.София.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-40220-12.02.2016г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-40220-12.02.2016г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.513.142 и 68134.513.143, с адрес: гр. София, район Седика, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на Скица – проект.   

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ