До: ДИМИТЪР ДИМОВ ЧАКМАКОВ гр. Бургас, жк „СЛАВЕЙКОВ” БЛ.32, ВХ.2, ЕТ.7

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ДИМИТЪР ДИМОВ ЧАКМАКОВ гр. Бургас, жк „СЛАВЕЙКОВ” БЛ.32, ВХ.2, ЕТ.7

Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-22770/04.05.2018г. и Заявление рег. №01-156740/02.05.2018г. от ОБЩИНА БОЛЯРОВО до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на с. Стефан Караджово за поземлен имот с идентификатор 69208.501.175, с адрес: с. Стефан Караджово, ул. „Г. Димитров” №11.

Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да представите документи за собственост, доказателства и др. документи за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, да правите писмени искания и обосновани възражения.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол,

пл. ”Освобождение” №7, ет.2, стая 201 /бившата проектантска организация/  от 14.00 до 16.00 часа, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, тел./факс 046/663217, e-mail: jambol@cadastre.bg.  

При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтересованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./   

 

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                  / инж. Р. Христова /

 

МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  11.05.2018 г.