До: ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАХЧЕВАНОВ Адрес: САЩ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАХЧЕВАНОВ
Адрес: САЩ

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.1, т.1 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и на основание чл.69, ал.2 от Наредба 02-20-5 от 15.12.2016г. влязла в сила на 13.01.2017г., Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх.№01-92325/15.03.2018г. от „БУЛ ФИКС ТЕРА“ ЕООД, чрез пълномощник БОЯН ХРИСТОВ БОНЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково и представени Нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение  №40, том 2, дв.вх.рег. 588 от 26.02.2018г. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти №41, том 2, дв.вх.рег. 589 от26.02.2018г.,  касаещо  промяна в Кадастралния регистър и издаване на скици, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имоти с идентификатори: 65677.602.180, 65677.334.23 и 65677.602.173 по действащата Кадастрална карта на гр.Свиленград:

 

Данни преди промяната:
Имот  с идентификатор: 65677.602.180,  адрес: гр.Свиленград, п.к.6500,м.“Речни лозя“, вид територия Земеделска, НТП Лозе,  площ 992кв.м., собственост  на: н-ци на ХРИСТО КАРАМФИЛОВ БАХЧЕВАНОВ с документ за собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне, №26001 от  06.08.2002г., издаден от  Поземлена комисия гр.Свиленград.

Имот  с идентификатор: 65677.334.23, адрес: гр.Свиленград, п.к.6500,м.“Речни лозя“, вид територия Земеделска, НТП Нива,  площ 1277кв.м. , собственост  на: : н-ци на ХРИСТО КАРАМФИЛОВ БАХЧЕВАНОВ с документ за собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне, №26001 от  06.08.2002г., издаден от  Поземлена комисия гр.Свиленград.

Имот  с идентификатор: 65677.602.173, адрес: гр.Свиленград, п.к.6500,м.“Речни лозя“, вид територия Земеделска, НТП Лозе,  площ 730кв.м. , собственост  на: : н-ци на ХРИСТО КАРАМФИЛОВ БАХЧЕВАНОВ с документ за собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне, №26001 от  06.08.2002г., издаден от  Поземлена комисия гр.Свиленград.

 

Данни след промяната:

Имот  с идентификатор: 65677.602.180,  адрес: гр.Свиленград, п.к.6500,м.“Речни лозя“, вид територия Земеделска, НТП Лозе,  площ 992кв.м., собственост  на: „БУЛ ФИКС ТЕРА“ ЕООД с документ за собственост Нотариален акт №41, том 2, дв.вх.рег.589 от 26.02.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Свиленград.

Имот  с идентификатор: 65677.334.23, адрес: гр.Свиленград, п.к.6500,м.“Речни лозя“, вид територия Земеделска, НТП Нива,  площ 1277кв.м. , собственост  на: „БУЛ ФИКС ТЕРА“ ЕООД с документ за собственост Нотариален акт №41, том 2, дв.вх.рег.589 от 26.02.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Свиленград.

Имот  с идентификатор: 65677.602.173, адрес: гр.Свиленград, п.к.6500,м.“Речни лозя“, вид територия Земеделска, НТП Лозе,  площ 730кв.м. , собственост  на: „БУЛ ФИКС ТЕРА“ ЕООД с документ за собственост Нотариален акт №41, том 2, дв.вх.рег.589 от 26.02.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Свиленград.

Съгласно  чл. 56, ал. 9 от  Наредба 02-20-5 от 15.12.2016г. влязла в сила на 13.01.2017г.  настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

 Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър  ХАСКОВО:

 

..................................................................

                                                                                                               ( инж. Валентина Трайкова )

Дата на поставяне на таблото:  11.04.2018

Дата на сваляне от таблото:  19.04.2018