ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВ НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВ
НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-21176-17.01.2018 г. от „СИКО – 1” ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.812, 68134.1006.819, 68134.1006.859, 68134.1006.1233, 68134.1006.1253, 68134.1006.1544 и 68134.1006.1545, находящи се в район Триадица, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне северната и южната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1253 в  съответствие с границите на УПИ I-462,463, кв. 58, по плана на м.”Манастирски ливади-изток”, съгласно представени документи за собственост, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-21176-17.01.2018  г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-21176-17.01.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.812, 68134.1006.819, 68134.1006.859, 68134.1006.1233, 68134.1006.1253, 68134.1006.1544 и 68134.1006.1545, находящи се в район Триадица, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                     

 

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 02.05.2018 г.