Дo: ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПАНЧЕВ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПАНЧЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-362333-15.11.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1370-14.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.109, 68134.2046.745, 68134.2046.2573, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-1370-14.02.2018 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-1370-14.02.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

                                            Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                              / инж.Д.Величков /

 

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 09.03.2018 г.