До ДИМИТЪР КЪНЧЕВ ТРИФОНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
ДИМИТЪР КЪНЧЕВ ТРИФОНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-186907-21.06.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7403-05.10.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1100.145 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-7403-05.10.2017 г.
2. Копие от скица – проект № 15-344355-19.07.2017

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ