ДО ДИМИТЪР МИЛОШЕВ АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАРИНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИМИТЪР МИЛОШЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАРИНОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-324685-18.10.2017 г. от заявител Диана Николова Рачева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на поземлени имоти и жилищна сграда, на адрес: гр. Свищов, ул. “Княз Черкаский” № 16 и ул. “Княз Черкаский” № 18 .

Изменението се изразява в коригиране на границите между поземлени имоти с идентификатори: 65766.701.390, 65766.701.391 и 65766.701.9552  и контура на жилищна сграда с идентификатор 65766.701.390.1. Корекцията се извършва въз основа на документ за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – ЕТ „Геоланд – Валентин Русанов” – гр. Свищов.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-324685-18.10.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-324685-18.10.2017 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на поземлени имоти и жилищна сграда, на адрес: гр. Свищов, ул. “Княз Черкаский” № 16 и ул. “Княз Черкаский” № 18 .

Телефон за справка: 062/62 25 36 – Надежда Джутева.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото пред СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

С уважение,

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 04.12.2017 г.            Дата на сваляне от таблото: 12.12.2017 г.

 

Длъжностно лице:........................................

/Надежда Джутева - младши експерт АО/