ДО ДИМИТЪР НЕНЧЕВ ИЧЕРЕНСКИ АТАНАС ДИМИТРОВ ИЧЕРЕНСКИ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ИЧЕРЕНСКА-ПАВЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИМИТЪР НЕНЧЕВ ИЧЕРЕНСКИ
АТАНАС ДИМИТРОВ ИЧЕРЕНСКИ
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ИЧЕРЕНСКА-ПАВЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-354707-15.11.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-6746-13.09.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 04234.6078.69, 04234.6078.61, 04234.6078.76, 04234.6078.76.1, 04234.6078.77, 04234.6078.77.1, 04234.6078.77.2, 04234.6078.77.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-6746-13.09.2017 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.11.2017 г.