Дo: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ ул. „Трайко Китанчев” №31, ет.2 гр. Бургас, 8000

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ
ул. „Трайко Китанчев” №31, ет.2
гр. Бургас, 8000

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-362071-22.11.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-133-06.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 63567.180.17, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Заповед № 18-133-06.01.2017 г.

 

                                                            Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                      / инж. Никола Бадев /

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 15.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото 30.03.2017 г.