ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЮЛГЕРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЮЛГЕРОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-11004-17.01.2017

на СГКК- Благоевград,

е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на ГЕРМАН ДИМИТРОВ ШПИРТОВ и вписване на  ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТИНОВ като собственик на Поземлен имот  с идентификатор 17395.89.39, въз основа на Констативен нот. акт том: 17, № 185, дата: 29.11.2016, двойно вх. № 4719:  Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 19.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 06.06.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /