ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗАХОВ ЛЮБА СТАНОЕВА ЗАХОВА ЕЛЕНА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА ИВЕЛИНА ИВАНОВА ШОПОВА ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗАХОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЗАХОВ АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ЗАХОВ ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЗАХОВА ВИЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЗАХОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗАХОВ
ЛЮБА СТАНОЕВА ЗАХОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ШОПОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗАХОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЗАХОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ЗАХОВ
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЗАХОВА
ВИЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЗАХОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-315565-13.10.2016г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано е изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР). С проект на правоспособно лице се коригират границите на сграда с идентификатор 68134.801.534.1, район „Изгрев”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-315565-13.10.2016г. в приемното време на службата и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи по започналото административно производство.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София, гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала №1/ на email: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявление вх. № 01-315565-13.10.2016г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

 

 

                              НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

             инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Качено на табло: 08.02.2018г.