ДО ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ УЛ. „ ИВАН ГАРВАНОВ“ № 90 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
УЛ. „ ИВАН ГАРВАНОВ“ № 90
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Община Стара Загора са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-120395-04.04.2018 г., с което желаят да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Стара Загора.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Стара Загора относно поземлени имоти с идентификатори 68850.530.16, 68850.530.17, 68850.530.18, 68850.504.5008, 68850.504.5009, 68850.504.6551 и 68850.504.6552 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва нанасяне на регулационните  граници на УПИ  VIII, IX и X, кв. 252б от  действащия план за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед  № 510/01.04.1997 г., като имотни граници за поземлени имоти 68850.530.16, 68850.530.17, 68850.530.18 с вписан в КР собственик  Община Стара Загора. За исканата промяна са приложени: Актове за частна общинска собственост с №№ 110, т.IV, рег. 1700 от 15.02.2006 г., № 49, т.IV, рег. 1504 от 13.02.2006 г., № 72, т.I, рег. 1568 от 14.02.2006 г., копие-извадка от действащия план за регулация,  одобрен със Заповед  № 510/01.04.1997 г. и проект за изменение на КККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР. С исканото изменение се засяга поземлен имот с идентификатор 68850.504.5009, с вписан в кадастралния регистър собственик ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ. Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за засегнатия от изменението имот сте заинтересувано лице по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

 Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                            (инж. Дияна Балева)

 

НТ

 

Дата на залепване: 30.04.2018 г.