Дo: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-342897 / 01.11.2017г. подадено от РАДОСЛАВ ЖЕКОВ РАДОСЛАВОВ на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по чл. 54 ал.1 от ЗКИР за изменение на КККР  във имот 58222.495.1856 състоящо се в:

 

Разделяне на сграда 58222.495.1856.2  на две нови 58222.495.1856.3 и 58222.495.1856.4  въз основа на Удостоверение за търпимост № 224 от 31.10.2017г. на Главен Архитект на Община Велики Преслав

 

Видно от Договор за доброволна делба №51, том 1, от 01.11.1996г. и Уд. За наследници 141/02.05.2017г. се явявате заинтересовано лице относно имот 58222.495.1856

 

В срок от 7 дни от датата на поместване на сайта на АГКК, заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КККР и да правят писмени възражения. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

                                                                    Н-к СГКК – Шумен :……………………

                                                                                                              /инж. Й. Йовчев/