ДО ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ ИВАН ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-127135-28.04.2017г. „ЮРО ХОУМ БГ“ООД, чрез пълномощник ВАНИНА ПЕТРОВА ДРУМЕВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти  с идентификатори 68134.1007.771,68134.1007.758, 68134.1007.753, 68134.1007.769 с адрес: гр.София, район Триадица, област София.

Изменението се изразява в промяна граници на имот 68134.1007.771, в съответсвние с граници на неурегулиран поземлен имот пл.№1899, кв.129 и въз основа на документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег.№ 01-283625-15.09.2016 г и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-127135-28.04.2017г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1007.771,68134.1007.758, 68134.1007.753, 68134.1007.769 с адрес: гр.София, район Триадица, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: Скица – проект.

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ 

 

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 17.05.2017 г.