ДО ДИМО ГАНЧЕВ ДИМОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ДИМО ГАНЧЕВ ДИМОВ

Публикация на:: 
София - град

Относно: Заявление рег. № 01-76885-16.03.2016 г., подадено от Кирил Александров Ангелов чрез пълномощник Александър Кирилов Ангелов

 

С гореописаното Заявление искате изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6982.1268 и 04234.6982.1625, находящи се в с. Бистрица, район „Панчарево”. Искането Ви се изразява във вписване в КР на споразумение от дата 19.04.2007 г., с което е учредено преминаване и използване като път на част от имоти с пл. № 517025, № 517026 и № 517028, с нотариална заверка на подписите от Нотариус Александър Чакъров, с приложена към него скица-проект.

Административния орган /АО/ на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, е уведомил за процедурата всички заинтересовани лица, вписани в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/.

Във връзка с уведомяването на заинтересованите лица за започналата процедура по изменението на кадастралния регистър е постъпило  възражение с вх. № 07-7614/27.06.2016 от адв. Валентина Йонова – пълномощник на Стефан Иванов Лозанов и Биляна Иванова Иванова. Изразява се несъгласие с исканото изменение, като се твърди, че същото е недопустимо, тъй като е нередовно подадено, алтернативно неоснователно, поради неспазване на изискванията на закона.

Във връзка с изложеното и с оглед исканото изменение, след анализ на представените документи в административната преписка, Административния орган приема, че същото е недопустомо, поради следното:

Подаденото от Вас Заявление е за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6982.1268 и 04234.6982.1625, но не представяте документи, от които да се легитимирате като „заинтересовано лице“ по смисъла на § 1, т.13 „Допълнителните разпоредби“ от ЗКИР.

 Съгласно чл.51, ал. 3 от ЗКИР и чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри измененията в КР се извършват по заявление на собственика или носителя на друго вещно право на имота.

За пълнота на изложението, искането Ви за измемение на КР освен недопусмо е и неоснователно, поради следното:

Видно от представеното споразумение с дата 19.04.2007 г., същото е с нотариална заверка на подписите от Нотариус Александър Чакъров, но не е вписано в имотния регистър, каквото е изискването на чл. 192, ал. 7 от ЗУТ. Освен това, за да бъде валидно споразумението, следва да бъде подписано от всички собственици на засегнатите имоти.

Предвид гореизложеното и на основание чл.51, ал. 3 от ЗКИР и чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Административният орган не може да извърши исканото от вас изменение на КР за поземлени имоти с идентификатори 04234.6982.1268 и 04234.6982.1625, находящи се в с. Бистрица, район „Панчарево”

 

                                                              НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 09.11.2017