ДО ДОБРИНКА ИЛИЕВА МИТОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ДОБРИНКА ИЛИЕВА МИТОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено заявление от ТИНКА КОСТАДИНОВА ЛОГОДАЖКА и КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА с рег. № 01-57626-28.02.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се изразява в коригиране формата на Самостоятелен обект с идентификатор 04279.623.171.1.2, заличаване на ИЛИЯ ЙОРДАНОВ МАНОИЛОВ от КРНИ и вписване на Емилия Кирилова Димитрова като собственик, на основание Нотариален акт № 52/1991г., архитектурен проект и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като в           30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на           чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото:  15.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.05.2017 г.

Длъжностно лице - Е. Николова / Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград