ДО: ДОБРОМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ АДРЕС: ГР. ТРОЯН, П.К. 5600 КВ. ЛИВАДЕТО № 4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
ДОБРОМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
АДРЕС: ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
КВ. ЛИВАДЕТО № 4

Публикация на:: 
Ловеч

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-173024-09.06.2017 г. от ПЕША МАКАВЕЕВА СТОЙКОВА И СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ КРЪСТЕВСКИ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, във връзка с чл.53Б, ал. 5, т.1 и ал. 2 от ЗКИР е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 52218.7.64 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49 / 31.08.2007 г., издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                         / инж. д. калчева /

 

Дата на поставяне на таблото: 09.08.2017 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 17.08.2017 г.