ДО ДОНКА АНГЕЛОВА МЕСОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ДОНКА АНГЕЛОВА МЕСОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление, с рег. № 01-28399/ 02.02.2017 г. на СГКК – Благоевград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 17395.501.2965 и 17395.501.6700,  въз основа на ПУП- ПР, одобрен със Заповед № 124/ 20.02.2006 г. на Община Гоце Делчев, Договор за доброволна делба № 1/ 17.10.2006 г. и геодезическа разработка.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото:  12.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.05.2017 г.

Длъжностно лице - Е. Николова / Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград