До: ДОРОТЕЯ МАРЧЕВА ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ДОРОТЕЯ МАРЧЕВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-262743-25.08.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6705-12.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1897.575, 68134.1897.577, 68134.1897.662, 68134.1897.16, 68134.1897.16.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6705-12.09.2017 г.
2. Скица-проект

 

 

Дата: 01.12.2017 г.                                                    Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

 

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 05.12.2017 г.