ДО: ДРАГНА ПЕТРОВА КАТЪРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: ДРАГНА ПЕТРОВА КАТЪРОВА

Публикация на:: 
Бургас

            С настоящото Ви уведомяваме, че ПЕТЪР КАЛЧЕВ ИВАНОВ е  подал  пред СГКК – Бургас заявление- вх. № 01-87802 - 27.03.2017 г., с искане за изменение на КККР на с.Гюльовца, общ.Несебър по отношение поземлени имоти 18469.501.313, 18469.501.322, 18469.501.312, 18469.501.314 и 18469.501.321 .

            Искането е за заличаване на поземлен имот 18469.501.313 и нанасяне на негово място на поземлени имоти с проектни идентификатори 18469.501.652, 18469.501.653, 18469.501.654 и 18469.501.655, които са идентични съответно с УПИ І, ІV,  V и VІІІ, кв.31 от ПУП- ПР, одорбен със заповед № 55/10.02.1984г. Като собственик на ПИ 18469.501.652 се вписва КАЛЧО ПЕТРОВ ИВАНОВ с документ за собственост Протокол № 57 том 1 рег. 294 от 30.09.1987г., издаден от Несебърски районен съд, за ПИ 18469.501.653 се вписва ПЕТЪР КАЛЧЕВ ИВАНОВ с документ нотариален акт № 194 том 1 рег. 421 дело 367 от 24.11.1988г., издаден от Несебърски районен съд, за ПИ 18469.501.653 се вписва ДРАГНА ПЕТРОВА КАТЪРОВА с документ Протокол № 57 том 1 рег. 294 от 30.09.1987г., издаден от Несебърски районен съд и за ПИ 18469.501.654 се вписва ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ с документ Протокол № 57 том 1 рег. 294 от 30.09.1987г., издаден от Несебърски районен съд. Графичната промяна засяга и съседните на ПИ 18469.501.313 имоти, като границите се нанасят в съответствие с плана за регулация.

            Искането за изменение на КККР е отразено в скица –проект № 15-164111-10.04.2017г., издадена  от СГКК Бургас.

След справка с кадастралната карта и регистър по отношение на засегнатите имоти на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК, Ви изпращаме това уведомление, като заинтересовани лица и собственици,  като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посоченият срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед за изменение на  кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гюльовца по отношение на цитираните имоти на основание чл. 51, ал.1, т.2 от ЗКИР.

            На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

                                   НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Дата на поставяне на таблото: 11.05.2017

 

Дата на сваляне от таблото: 19.05.2017