Дo: ДРАГОМИР ЛАЛЕВ ПАСТУХОВ ПОЛЯ ЛАЛЕВА ПАСТУХОВА РУМЕН ГЕОРГИЕВ БАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ДРАГОМИР ЛАЛЕВ ПАСТУХОВ

ПОЛЯ ЛАЛЕВА ПАСТУХОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ БАНОВ

Публикация на:: 
Плевен

 В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-201786-05.07.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5032-12.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56722.660.1163.1.2, 56722.660.1163.1.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

         На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5032-12.07.2017 г.

 

 

                                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                                     / инж. Валентина Стефанова /

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.07.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 31.07.2017 г.

Длъжностно лице: ..................................................

                    (инж. Ирен Цонкова, старши експерт СПК)