ДО ЕФРЕМ БЛАГОЕВ ДОНЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕФРЕМ БЛАГОЕВ ДОНЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-356774-17.11.2016 г. от НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02511.4604.1010, 02511.4604.24, 02511.4604.23 и 02511.4604.681 с адрес: с.Балша, район Нови Искър, област София-град

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори 02511.4604.1165 в съответствие с границите на УПИ ІІ-23, кв.34, по регулационен план на м.”с.Балша”, район Нови Искър одобрен със Заповед № РД-16-087/ 25.04.1990г. и приложен документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 до 11,30 ч., да се запознаете с документите към заявление № 01-356774-17.11.2016 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-356774-17.11.2016 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02511.4604.1010, 02511.4604.24, 02511.4604.23 и 02511.4604.681 с адрес: с.Балша, район Нови Искър, област София-град като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: Копие на скица – проект.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 23.02.2016г.