ДО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-399379/ 28.12.2016 г., постъпило от НИНА СТЕФАНОВА МИЛЕНКОВА до СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо Сграда 04279.612.211.1 коригиране формата на Сграда с идентификатор 04279.610.249.1, въз основа на представен одобрен арх. проект от 15.05.2005 г. на Община Благоевград и геодезическа  разработка.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с преписката и в случай на несъгласие с проектното изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК. 

Дата на поставяне на таблото:  17.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл. експерт`АО`:

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………  / ИНЖ. В. ТИМЕВ/