ДО ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧАРАКЧИЕВА ВЛАДИМИР МИТКОВ ЧАРАКЧИЕВ ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ ТАШО ИВАНОВ ЧАРАКЧИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧАРАКЧИЕВА
ВЛАДИМИР МИТКОВ ЧАРАКЧИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ТАШО ИВАНОВ ЧАРАКЧИЕВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-392988/11.12.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Община Петрич, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране на поземлен имот с идентификатор 56126.602.3079 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 56126.602.15, представляващ „Второстепенна улица“, на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед            № 1658/31.10.1990 г. на Община Петрич и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 08.02.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.02.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова  /Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  :

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-БЛАГОЕВГРАД