Дo: ЕЛЕНКА ЕНЧЕВА АНГЕЛОВА МЛАДЕН СТОЯНОВ МАРИНОВ СЕВДА СТОЯНОВА МАРИНОВА АНИФЕ САДЪКОВА РАМАДАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:

ЕЛЕНКА ЕНЧЕВА АНГЕЛОВА

МЛАДЕН СТОЯНОВ МАРИНОВ

СЕВДА СТОЯНОВА МАРИНОВА

АНИФЕ САДЪКОВА РАМАДАНОВА

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-241576 / 08.08.2017 г. подадено от ХРИСТО СТОЯНОВ МАРИНОВ на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр.Шумен започва производство по чл.54, ал.1 от ЗКИР за изменение на КККР на гр.Велики Преслав, общ.Велики Преслав, състоящо се в попълване на схеми на СОС 58222.495.320.1.1, 58222.495.320.1.2 и 58222.495.320.1.1 в сграда 58222.495.320.1 (адм.адрес: гр.Велики Преслав, ул.Лозарска 38), съгласно Удостоверение за търпимост № 130 / 26.07.2017 г. на Община Велики Преслав.

В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КККР и да правят писмени възражения. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

            За Началник на СГКК-Шумен..................................

/инж.С.Василев –

Заповед РД-20-99 / 02.08.2017 г./