ДО ЕЛИЦА СОКОЛОВА КИРКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ЕЛИЦА СОКОЛОВА КИРКОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-107623-26.03.2018г. от ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.646, 68134.2040.2108 и 68134.2040.2110, район „ВИТОША”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на южната и източна граница на поземлен имот с идентификатор 68134.2040.646 по приложената скица-проект в съответствие с границите на УПИ VI-646, кв. 38, по действащия регулационен план на местност „в.з. Симеоново север”, одобрен със заповед № РД-50-90-202/ 03.07.1989г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-107623-26.03.2018г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-107623-26.03.2018г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.646, 68134.2040.2108 и 68134.2040.2110, район „ВИТОША”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-261132-26.04.2018 г.

 

 НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:...................................

                   ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото:  08.06.2018г.