ДО ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-402434-19.12.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1157-07.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.8551.220, 68134.8551.220.1, 68134.8551.220.2, 68134.8551.220.3, 68134.8551.919, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-1157-07.02.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

                        НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.03.2018 г.