До ЕЛИСАВЕТА СЛАВЧОВА СТОЯНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
ЕЛИСАВЕТА СЛАВЧОВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-153902-23.05.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7610-12.10.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 04234.6970.1353, 04234.6970.1354 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-7610-12.10.2017 г.
2. Копие от скица – проект № 15-407745-23.08.2017

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.11.2017 г.