ДО ЕЛКА ВЕЛИНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕЛКА ВЕЛИНОВА ПЕНЕВА
РУМЯНА ПЕТКОВА ТОНЕВА
КАЛИНА ВАСИЛЕВА ВАТАШКА
ПАНТАЛЕЙ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-176601-13.06.2017 г. от МИХАИЛ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1974.115, 68134.1974.110, 68134.1974.411, с адрес: гр. София, район Витоша, област София.

            Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5132 по скица-проект №15-4179251-29.08.2017г., представляващ поземлен имот с пл.№ 1203 с възстановено право на собственост на наследници на Лефтера Витанова Ваташка, съгласно Решение №623 от 02.06.1994год. на ПК София, км. Драгалевци.

   На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-176601-13.06.2017 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

            Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-176601-13.06.2017 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1974.115, 68134.1974.110, 68134.1974.411, с адрес: гр. София, район Витоша, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.    

 

 

 

                                                   За Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:….........…………….....…

                                                                                                                     / инж.Мария Петрова /

                                                            ЗАПОВЕД РД-20-132/29.09.2017г. изменена със

                                                           ЗАПОВЕД РД -20-132-1/02.10.2017г.

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 05.10.2017 г.