До: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ гр. Червен бряг, ул."Васил Априлов" №27, вх.А, ет.2, ап.7

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
гр. Червен бряг, ул."Васил Априлов" №27, вх.А, ет.2, ап.7

Публикация на:: 
Плевен

      В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно  Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-302142-29.09.2017 г., подадена на основание  чл. чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-9660-14.12.2017 г.

        На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9660-14.12.2017 г.

 

 

 

 

 

                                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                                     / инж. Валентина Стефанова /

 

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018г.

Дата на сваляне от таблото: 29.01.2018г.