ДО ЕМИЛ СТОИЛОВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА ДОБРИНКА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА МИЛЕНА ДРАГОМИРОВА ТОДОРОВА ВЕНЕЛИН ДРАГОМИРОВ ТОДОРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ТОДОРОВ ПОЛИНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕМИЛ СТОИЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ДОБРИНКА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
МИЛЕНА ДРАГОМИРОВА ТОДОРОВА
ВЕНЕЛИН ДРАГОМИРОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ТОДОРОВ
ПОЛИНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-363580-16.11.2017г. от ЕМИЛ СТОИЛОВ ВАСИЛЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 49597.1703.206, с. Мърчаево, район „Витоша”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор  49597.1703.1005, по скица-проект № 15-1174-02.01.2018г., в съответствие с границите на УПИ I-156, кв. 14, по действащия регулационен план на с. Мърчаево, район „Витоша”.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-363580-16.11.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време в понеделник и петък от 10:30 до 12:00 часа.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-363580-16.11.2017г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 49597.1703.206, район „Витоша”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-1174-02.01.2018г.

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на залепване на таблото:  14.02.2018г.