До: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА До: ИВО КИРИЛОВ ПЕТКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

До:
ИВО КИРИЛОВ ПЕТКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-371193-29.11.2016 г., подадена на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3547-18.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1897.603, 68134.1897.401, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-3547-18.05.2017 г.
2. Копие от скица – проект № 15-17683-17.01.2017 г. 

 

 

 Дата на Залепване на таблото 13.07.2017г.

 

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

            / инж.Д.Величков /