ДО ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА ПИРИН НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА
ПИРИН НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод на заявление  с вх. рег. № 01-106277/ 26.03.2018 г.  на СГКК – Благоевград, е издадена Заповед № 18-4610/ 06.06.2018 г. на Началника на  СГКК- Благоевград , касаеща допълване на СОС с идентификатор 61813.756.70.1.1, въз основа на нотариални актове  № 100/ 2004 г; № 33/ 1998 г.; № 169/ 1970 г. , архитектурни проекти    и разработка на правоспособно лице по кадастър.

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-4610/ 06.06.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.06.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.06.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт `АО`/ :

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/инж. В. Тимев/