До: ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ДИМИТРОВА ул.“ Полтава“ № 15

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
ул.“ Полтава“ № 15,
гр. Плевен

Публикация на:: 
Плевен

           На основание чл. 26, ал. 1 АПК повторно Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Плевен е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-40978-01.02.2018 г. от "ИНВЕСТБАНК" АД. Изменението се състои в промяна контура на самостоятелни обекти с идентификатори  56722.660.747.1.4 и 56722.660.747.1.5, находящи се на ул.“Полтава“ № 15.

           На основание чл. 34 АПК  като заинтересовани лица имате право да участвувате в административното производство, като:

            -преглеждате документите по административната преписка и  правите бележки и извадки или  копия от тях за Ваша сметка.

            - в 7-дневен срок от получаване  на настоящето уведомление може да изразите становище по събраните доказателства и по предявените искания, както и  да направите писмени искания и възражения пред административния орган.

             В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще продължи процедурата за промяна на КККР на гр.Плевен по отношение на горепосочените имоти, съгласно представения от лицензирано лице проект за изменение на КККР и приложената към настоящето уведомление схема-проект, изработена в СГКК гр.Плевен.

             На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

       Приложение:  Копие от схема - проект  № 15-94203-15.02.2018 г.

 

 

Началник на Службата по геодезия,
картография и кадастър  ПЛЕВЕН:

                                          ..................................................................

                             / инж. Боряна Иванова

Заповед №ЧР-32-04/01.02.2018 г. /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.03.2018 г.