ДО ЕМИНЕ ХАККЪ ЪШЪК ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. “ПАИСИЙ“ №17 ВХ.Е ЕТ.6 АП.16

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕМИНЕ ХАККЪ ЪШЪК
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
УЛ. “ПАИСИЙ“ №17 ВХ.Е ЕТ.6 АП.16

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви ведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-223497-24.07.2017г. от Маргарита Димитрова Добрева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.511.153.1.70 с адрес гр. Търговище, ул. „Паисий“ №17 вх.Е ет.4 ап.12.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на Маргарита Димитрова Добрева с документ за собственост Нотариален акт №96 от 06.09.1985г., издаден от Районен съд Търговище, том II, дело 542.

След извършена проверка се установи, че за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.511.153.1.70 в КРНИ са записани като собственици Емине Хаккъ Ъшък и Мехмед Исмаил Ъшък с документ за собственост Нотариален акт №97 от 28.12.1991г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да  се запознаете с документите към заявление рег. № 01-223497-24.07.2017г. в следните дни: вторник и четвъртък от 9,30 до 11,30 и в случай на несъгласие с исканото изменение да прдставите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 ПК184 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-223497-24.07.2017г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.511.153.1.70 с адрес гр. Търговище, ул. „Паисий“ №17 вх.Е ет.4 ап.12.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 06.10.2017г.

Дата на сваляне от таблото: 13.10.2017г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО