ДО ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ДЖАМБАЗОВА АКИФ ИСМАИЛОВ ДЖАМБАЗОВ МЕТИН ИСМАИЛОВ ДЖАМБАЗОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ДЖАМБАЗОВА
АКИФ ИСМАИЛОВ ДЖАМБАЗОВ
МЕТИН ИСМАИЛОВ ДЖАМБАЗОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-32160-26.01.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2192-16.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447.510.201.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2192-16.03.2018 г.

 

 

 

Дата: 11.04.2018 г.        и.д. Началник на СГКК – гр. Велико Търново:........................

/инж. Иван Анастасов, Заповед №РД-20-28/02.04.2018 г./

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.04.2018 г. 

Дата на сваляне от таблото: 26.04.2018 г.