ДО ЕТ „АНТО-АНТИМ ШУКЕРОВ“ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н АНТИМ ЯСЕНОВ ШУКЕРОВ гр.Мадан 4900, ул. Паисий Хилендарски, бл.№9, вх.А, ет.2, ап.5

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕТ „АНТО-АНТИМ ШУКЕРОВ“
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
Г-Н АНТИМ ЯСЕНОВ ШУКЕРОВ
гр.Мадан 4900, ул. Паисий Хилендарски, бл.№9, вх.А, ет.2, ап.5

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-327753-19.10.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8994-27.11.2017 г., засягащо нанасяне на схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 46045.501.37.1.28, 46045.501.37.1.29 и 46045.501.37.1.30.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

 

                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                            ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Изготвил: Л.Кичукова – Млаи

 Л

Дата на поставяне на таблото:06.12.2017 г.