ДО ЕТ „ЛИЛЯНА-ХРИСТО РАЧЕВ“ УЛ. „НИКОЛА СТАМЕВ“ № 15 ГР. КАЗАНЛЪК

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ЕТ „ЛИЛЯНА-ХРИСТО РАЧЕВ“
УЛ. „НИКОЛА СТАМЕВ“ № 15
ГР. КАЗАНЛЪК

Публикация на:: 
София - град

С настоящото Ви уведомяваме, че ЕТ „ГЕОРГИ КАЛИЧКОВ“ е подал пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-61737-06.03.2017г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Казанлък.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък относно поземлен имот с идентификатор 35167.504.7855, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

С представеният проект за изменение на ККР се иска попълване в кадастралната карта и регистри на поземлен имот, представляващ УПИ XI-7855, кв.32 по предходен план на гр.Казанлък, одобрен със Заповед № 52/27.04.1998 г. За нанасяне на имота са приложени Нотариален акт № 165, том XXIII, дело № 5664 от 23.11.1993 г., на Казанлъшки районен съд и Нотариален акт № 169, том VI, дело № 3114 от 18.09.1997 г., на Казанлъшки районен съд. Подлежащият  на нанасяне поземлен имот попада в границите на имот с идентификатор 35167.504.7855. Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за собственост за засегнатия от изменението поземлен имот сте заинтересовани лица относно исканото изменение. 

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

 Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                            (инж. Дияна Балева)

 

Дата на залепване: 15.03.2017 г.